FORT33 is een levendig cultuurpodium aan de Bavoortseweg in Leusden. Binnen de muren van het FORT worden verschillende (concert)zalen, een opnamestudio en werkplekken met elkaar verbonden. Door deze ruimtes vanuit interdisciplinair oogpunt in te vullen wil FORT33 voorzien in de culturele behoefte van alle inwoners van Leusden en omstreken.

De wereld van vandaag is niet meer die van 3 jaar geleden. We zien een toename van ongelijkheid, economisch zijn wij in een crisissituatie beland, het klimaat verandert. Op ons allen wordt een beroep gedaan om hier zo snel en zo goed mogelijk een omgang mee te vinden. Maar hoe doe je zoiets? Wat betekent zoiets? En hoe pakken we dat – liefst gezamenlijk – zo goed mogelijk aan?
De culturele sector speelt volgens ons hierin een cruciale rol. Immers, cultuurparticipatie zorgt voor ontmoetingen die uitmonden in samenwerkingen, eensgezindheid, verbinding en (zelf)vertrouwen. FORT33 is een plek waar men dit alles kan en mag vinden. Iedereen inclusief, niemand uitgezonderd. Een plek waar muziek mag worden gemaakt en beluisterd, waar kunst kan worden gesmeed en bewonderd. Maar ook waar creativiteit mag vloeien, waar herinneringen mogen worden gemaakt en zintuigen worden geprikkeld. Vanuit dit interdisciplinaire oogpunt en inclusiviteit kan FORT33 een centrale rol spelen in de verandering van de huidige maatschappij.

Statutaire doelstellingen

1. De Stichting heeft ten doel:
de cultuur in Leusden te verdiepen en te verbreden door alle inwoners van Leusden en omgeving de kans te geven en te stimuleren in hun eigen woonomgeving te participeren in culturele activiteiten, passief en/of actief met als uitgangspunt om aan te sluiten bij de vraag van de inwoners van Leusden en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het exploiteren van Fort33 als cultureel centrum door het (doen) organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord met specifieke aandacht voor een poppodium met een breed spectrum voor de verschillende doelgroepen; b, het samenwerken met alle relevante lokale en regionale partners op het gebied van culturele en welzijn bevorderende activiteiten, en overigens het verrichten van al die werkzaamheden die bijdragen aan het realiseren van het doel van de stichting.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst, Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Organisatie & Medewerkers

Elke dag wordt er hard gewerkt aan een cultuurpodium dat je graag wilt bezoeken. De organisatie bestaat uit een dagelijks bestuur, staf en een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Bestuur

Jeroen Bosma – voorzitter
Pax Peter Wesselink – secretaris
Robèrt Feith – penningmeester

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog tweemaal herkiesbaar zijn voor een periode van drie jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurslid meer dan eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden.

Directie en medewerkers

Dennis van Amstel – Algemeen directeur
Nicole van Es – Medewerker Programmering & Publiciteit
Carola Groenewoud – Huishoudelijk medewerker

Overige informatie

Huisregels
Algemene Voorwaarden
Beleidsplan Fort33 2024

FORT33 steunen / ANBI status

Stichting FORT33 Cultuurpodium Leusden heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN nummer is 8582.23.533. Dat betekent dat FORT33 belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij. In het kader van onze ANBI status kun je hier het ingevulde ‘Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Instelling’ inzien.

Vind jij het belangrijk dat cultuur(participatie) en diversiteit in Leusden verder ontwikkeld worden en dat talentontwikkeling een boost krijgt? Voel je affiniteit met de door FORT33 georganiseerde activiteiten die bezoekers inspireren en verbinden? Steun FORT33 dan nu via een financiële bijdrage.

  • Bekijk via de rekenmodule de fiscale voordelen van jouw schenking;
  • Bepaal of je een gewone of periodieke gift wilt doen aan FORT33;
  • Je kunt het te schenken bedrag overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0325 5958 87 t.n.v. Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden;
  • Geef aan dat de schenking specifiek voor FORT33 bestemd is door dit in de omschrijving van de betaling te vermelden;
  • Wil je (voor de belastingdienst) een bevestiging ontvangen van de schenking, stuur dan een mail aan info@fort33.nl.

Heb je vragen over de ANBI donatie? Bel 033-4945691, of stuur een email naar info@fort33.nl.

Jaarrekeningen & verslagen