FORT33 is een levendig cultuurpodium aan de Bavoortseweg in Leusden. Binnen de muren van het FORT worden verschillende (concert)zalen, een opnamestudio en werkplekken met elkaar verbonden. Door deze ruimtes vanuit interdisciplinair oogpunt in te vullen wil FORT33 voorzien in de culturele behoefte van alle inwoners van Leusden en omstreken.

De wereld van vandaag is niet meer die van 3 jaar geleden. Een pandemie heeft de boel radicaal omgegooid als het gaat om maatschappij, cultuur en in het verlengde daarvan cultuurparticipatie. We zien een toename van ongelijkheid, economisch zijn wij in een crisissituatie beland, het klimaat verandert. Op ons allen wordt een beroep gedaan om hier zo snel en zo goed mogelijk een omgang mee te vinden. Maar hoe doe je zoiets? Wat betekent zoiets? En hoe pakken we dat – liefst gezamenlijk – zo goed mogelijk aan?
De culturele sector speelt volgens ons hierin een cruciale rol. Immers, cultuurparticipatie zorgt voor ontmoetingen die uitmonden in samenwerkingen, eensgezindheid, verbinding en (zelf)vertrouwen. FORT33 is een plek waar men dit alles kan en mag vinden. Iedereen inclusief, niemand uitgezonderd. Een plek waar muziek mag worden gemaakt en beluisterd, waar kunst kan worden gesmeed en bewonderd. Maar ook waar creativiteit mag vloeien, waar herinneringen mogen worden gemaakt en zintuigen worden geprikkeld. Vanuit dit interdisciplinaire oogpunt en inclusiviteit kan FORT33 een centrale rol spelen in de verandering van de huidige maatschappij.

Missie

1. De Stichting heeft ten doel:
de cultuur in Leusden te verdiepen en te verbreden door alle inwoners van Leusden en omgeving de kans te geven en te stimuleren in hun eigen woonomgeving te participeren in culturele activiteiten, passief en/of actief met als uitgangspunt om aan te sluiten bij de vraag van de inwoners van Leusden en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het exploiteren van Fort33 als cultureel centrum door het (doen) organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord met specifieke aandacht voor een poppodium met een breed spectrum voor de verschillende doelgroepen; b, het samenwerken met alle relevante lokale en regionale partners op het gebied van culturele en welzijn bevorderende activiteiten, en overigens het verrichten van al die werkzaamheden die bijdragen aan het realiseren van het doel van de stichting.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst, Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Organisatie & Medewerkers

Elke dag wordt er hard gewerkt aan een cultuurpodium dat je graag wilt bezoeken. De organisatie bestaat uit een dagelijks bestuur, staf en een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Bestuur

Roald Herbrink – voorzitter
Vacature – secretaris
Vacature – penningmeester

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog tweemaal herkiesbaar zijn voor een periode van drie jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurslid meer dan eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden.

Organisatie

Dennis van Amstel – Algemeen directeur
Nicole van Es – Programmeur
Carola Groenewoud – Beheer en Vrijwilligerscoördinatie

Overige informatie

Huisregels
Algemene Voorwaarden

ANBI

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden heeft een ANBI-status: RSIN 8582.23.533

Jaarrekeningen & verslagen